Update 18.00 uur

Zoals we vandaag om 13.00 uur berichtten, wachtte het onderwijs op een advies van het OMT (Outbreak Management Team). Het advies is nu bekend.

Het OMT ziet geen zwaarwegend bezwaar om medewerkers van de tussenschoolse opvang (TSO) weer de opvang op school te laten verzorgen indien zij ook zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot anderen in acht nemen. Richtlijn van het OMT is anderhalve meter afstand tussen leerlingen en volwassenen, en tussen volwassenen onderling.

Dit advies van het OMT betekent dat scholen weer terug kunnen keren naar de reguliere tijden van vóór 16 maart. Dit is ook het uitgangspunt van het Ministerie van OCW en van de PO-Raad. De aansluiting tussen schooltijden en BSO zou dan geen probleem moeten zijn. Het is mogelijk dat een aantal scholen voor de komende periode toch een continurooster willen aanhouden. Scholen zullen in dat geval in overleg moeten treden met ouders en met de betrokken bso’s om hier in onderling overleg afspraken over te maken. De verantwoordelijkheid voor een werkbare aansluiting op de BSO ligt in dat geval bij de school.

In het protocol van de PO-Raad wordt vermeld dat het uitgangspunt is dat scholen terugkeren naar reguliere tijden. Besturen en scholen worden opgeroepen om zo snel mogelijk in overleg te treden met de kinderopvang. Wij, BK en BMK, roepen jullie op onze beurt weer op om dat overleg ook zelf te zoeken en in goede samenwerking tot afspraken te komen.

BK en BMK hebben daarnaast met de PO-Raad een stroomschema opgesteld waarin we de mogelijke scenario’s voor 8 juni qua ‘aansluiting’ hebben gevisualiseerd. Ook hierin wordt het uitgangspunt gehanteerd dat scholen terugkeren naar de reguliere schooltijden. Mochten scholen overwegen toch een andere keuze te maken dan brengt het stroomschema de voor- en nadelen van de verschillende opties voor alle betrokken partijen in kaart.

Tenslotte verzorgen veel kinderopvangorganisaties de TSO en werken daarbij met vrijwilligers. Mogelijk zorgen de corona-maatregelen ervoor dat het lastiger is om de bezetting voor de TSO te regelen. Probeer in nauw overleg met de scholen en je medewerkers tot oplossingen te komen, zodat we zoveel mogelijk naar reguliere schooldagen kunnen terugkeren.

Kamerbrief met advies Outbreak Management Team

Protocol primair onderwijs (PO-Raad)

Stroomschema (volgt)


Update 13.00 uur
Op 8 juni gaat het primair onderwijs weer geheel open als op basis van lopende onderzoeken dat verantwoord wordt geacht. Om een  goede aansluiting van kinderopvang en onderwijs te realiseren op 8 juni, zijn BMK en BK de afgelopen twee weken intensief in gesprek met de PO-Raad, SZW en OCW. Alle partijen zijn erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium goede afspraken te maken over de aansluiting tussen onderwijs en opvang.

Wat de snelheid in de weg staat, is dat het primair onderwijs wacht op een nader advies van het OMT  (Outbreak Management Team). De vragen betreffen helderheid over richtlijnen van het RIVM over de 1,5 meter maatregel tussen kinderen en volwassenen en het advies over volwassenen in de school. Het antwoord op deze vragen is relevant voor de mogelijkheid om op de scholen de reguliere tussenschoolse opvang te verzorgen. En dat heeft mogelijk weer consequenties voor de schooltijden. Zodra de antwoorden van het OMT bekend zijn, zal het protocol voor het primair onderwijs worden aangepast en zal er landelijk weer overleg zijn tussen onderwijs en kinderopvang over de implicaties.

We hopen vanmiddag, 28 mei, meer te weten en informeren jullie zo snel mogelijk over de uitkomsten.

Deel dit nieuwsbericht