Waarom een format voor samenwerkingsovereenkomsten?

De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang groeit, van lichte tot zware vormen van samenwerking. Samenwerking vanuit een gezamenlijke visie, die soms leidt tot de wens  te komen tot een kindcentrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar waar volgens één pedagogische en educatieve visie gewerkt wordt en waar kinderen in staat worden gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Samenwerking waarin zowel de expertise van het onderwijs als die van de kinderopvang (zoals beschreven in ons Manifest Veranker de unieke expertise van de kinderopvang) tot zijn recht komt.

Kindcentra 2020 heeft, gedragen door de vier kopgroepen, een aantal uitgangspunten beschreven voor de vormgeving van kindcentra. In dit kader is het vooral van belang te noemen:

 • dat er sprake moet zijn van keuzevrijheid voor kinderopvang- en onderwijsorganisaties om al dan niet te kiezen voor samenwerking binnen een kindcentrum;
 • dat kindcentra (als een wenselijke nieuwe juridische entiteit) een mogelijke voorziening zijn die aan het bestaande palet van voorzieningen worden toegevoegd;
 • dat ouders kiezen voor een voorziening: dat kan een kindcentrum zijn, dat kan ook dagopvang of buitenschoolse opvang betreffen die niet vanuit een kindcentrum wordt aangeboden;
 • dat elk denken in een blauwdruk voorkomen wordt.

Kindcentra 2020 schetst een aantal randvoorwaarden en waarborgen bij de vorming van kindcentra. Kort samengevat gaat het daarbij om gelijkwaardige partners die gezamenlijk de keuze maken om duurzaam samen te werken in een kindcentrum, waarbij de totstandkoming van kindcentra op lokaal niveau op een evenwichtige manier geschiedt.

Na verloop van tijd komt het moment dat die samenwerking ook formeel en/of juridisch vorm moet krijgen. Hoe doe je dat?

Regiegroep Kindcentra 2020

Om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt, heeft de regiegroep Kindcentra 2020 een ‘format voor samenwerkingsovereenkomsten tussen onderwijs en kinderopvang’ ontwikkeld. Er zijn al tal van goede voorbeelden en daarom zijn er in de handreiking diverse best practice-voorbeelden opgenomen van hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang formeel vorm krijgt (zie de bijlagen onderaan dit bericht). Inclusief een format voor een samenwerkingsovereenkomst.

Leeswijzer

De inleiding omschrijft het waarom van dit format, de uitgangspunten en de wijze waarop je het format kan gebruiken. Vervolgens komen diverse onderwerpen aan bod:

 • onderdeel 1: welke partijen zijn betrokken bij de overeenkomst;
 • onderdeel 2: de considerans (wat beogen partijen);
 • onderdeel 3: de reikwijdte van de overeenkomst;
 • onderdeel 4: bestuur en organisatie;
 • onderdeel 5: middelen;
 • onderdeel 6: huisvesting;
 • onderdeel 7: personeel;
 • onderdeel 8: communicatie;
 • onderdeel 9: hoe informeren partijen elkaar;
 • onderdeel 10: aansprakelijkheid;
 • onderdeel 11: looptijd;
 • onderdeel 12: geschillen;
 • onderdeel 13: slotbepalingen;
 • onderdeel 14: ondertekening;
 • onderdeel 15: medezeggenschap;
 • onderdeel 16: privacy;
 • overzicht van relevante bijlagen.

Denk mee

Het format samenwerkingsovereenkomst is een document dat continu aanvulling behoeft. Aanvullingen uit de praktijk zijn meer dan welkom. Suggesties zijn ook welkom. Deze kunnen gemeld worden bij PACT voor Kindcentra: zoraida@pactvoorkindcentra.nl.

Format voor een samenwerkinsgovereenkomst

Best practice-voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang:

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Deel dit nieuwsbericht